Výchova a osvěta

Propagace výsledků záchranného programu

Na konci listopadu 2015 byly průběžné výsledky projektu prezentovány v podobě přednášky na téma Vliv herbivorie na populační dynamiku hvozdíku písečného na konferenci České botanické společnosti zaměřené na tématiku “Ohrožená květena ČR a regionální červené seznamy”.

Tematické setkání lidí zabývajících se studiem vzácných druhů naší květeny se uskutečnilo 7. – 9. 4. 2016 v Pezionu Podháj v Sedmihorkách. Setkání se zúčastnilo celkem 43 odborníků z různých organizací v rámci ČR – univerzity, výzkumné ústavy, státní ochrana přírody, nevládní organizace. Prostřednictvím přednášek a diskusí byla představena různá témata týkající se výzkumu vzácných druhů, problematiky managementu vzácných druhů a jejich lokalit, záchranných programů. Prezentovány zde byly formou přednášky také dosavadní výsledky námi řešeného projektu i dalších projektů MGS II. Účastníci setkání se tak mohli podělit o své nové poznatky a zkušenosti a získat různé rady a názory od dalších odborníků. Podrobný program Setkání je dostupný zde.

Odborná přednáška o projektu a jeho výsledcích byla prezentována na veřejně přístupném přednáškovém cyklu ČBS v Praze 11. 4. 2016 na téma Hvozdík písečný český: co ještě můžeme udělat pro jeho záchranu? Posluchači byli podrobně seznámeni s probíhajícím výzkumem i s novými poznatky o populační biologii druhu a vlivu různých faktorů na ni – abiotické podmínky na lokalitách, vliv dalších druhů rostlin, herbivorů, opylovačů apod. Závěrem bylo shrnuto, že stav populace hvozdíku písečného českého na obou lokalitách je příznivý a že Záchranný program na jeho podporu se daří naplnit velice dobře. Zároveň prováděný management na lokalitě ve prospěch hvozdíku prospívá i dalším organismům, zejména řadě vzácných pískomilných a suchomilných bezobratlých živočichů.

Ze zjištěných výsledků byl také připraven rukopis popularizačního článku s názvem “Daří se záchrana hvozdíku písečného českého na Klenči?”, který byl zaslán do časopisu Živa.

Přednáška na konferenci ČBS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultivace v botanických zahradách

V průběhu září 2015 bylo předáno 200 semen hvozdíku písečného českého do Botanické zahrady PřF UK v Praze pro účely kultivace a následné prezentace veřejnosti.

Ze semen byly vypěstovány mladé rostlinky hvozdíku s velkou úspěšností (téměř 100% klíčivost semen). Část takto vypěstovaných rostlin je nyní umístěna do expozice v Botanické zahradě PřF UK v Praze, část je uložena v její zásobní zahradě. Několik rostlin bylo poskytnuto také do Botanické zahrady hlavního města Prahy – v Tróje, které doplnily již několik pěstovaných exemplářů hvozdíku písečného českého. V případě zájmu dalších botanických zahrad jim budou též poskytnuty vypěstované rostliny hvozdíku ke kultivaci a následné prezentaci veřejnosti. Ve spolupráci s Botanickou zahradu PřF UK v Praze byla vytvořena informační tabulka prezentující druh jako takový, jeho ZPZCHD a tento projekt veřejnosti a tato tabulka bude umístěna do expozice k hvozdíku.

Kultivace hvozdíku v Botanické zahradě PřF UK v Praze