Publicita

Na konci listopadu 2015 byly průběžné výsledky projektu prezentovány v podobě přednášky na téma Vliv herbivorie na populační dynamiku hvozdíku písečného na konferenci České botanické společnosti zaměřené na tématiku “Ohrožená květena ČR a regionální červené seznamy”.

Přednáška na konferenci ČBS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematické setkání lidí zabývajících se studiem vzácných druhů naší květeny se uskutečnilo 7. – 9. 4. 2016 v Pezionu Podháj v Sedmihorkách. Setkání se zúčastnilo celkem 43 odborníků z různých organizací v rámci ČR – univerzity, výzkumné ústavy, státní ochrana přírody, nevládní organizace. Prostřednictvím přednášek a diskusí byla představena různá témata týkající se výzkumu vzácných druhů, problematiky managementu vzácných druhů a jejich lokalit, záchranných programů. Prezentovány zde byly formou přednášky také dosavadní výsledky námi řešeného projektu i dalších projektů MGS II. Účastníci setkání se tak mohli podělit o své nové poznatky a zkušenosti a získat různé rady a názory od dalších odborníků.

Program byl zpestřen večerními tematickými diskusemi týkajícími se různých možností ochrany přírody i ohrožených druhů a jejich úskalími a také odpolední exkurzí do PR Podtrosecká údolí vedenou Mgr. J. Višinským ze Správy CHKO Český ráj, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o vzniku a vývoji tohoto údolí, o zde rostoucích vzácných i typických druzích rostlin a také managementu zdejších lokalit, zejména mokřadu.

Podrobný program Setkání je dostupný zde.

Tematické setkání v Sedmihorkách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentace projektu na Setkání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematické setkání v Sedmihorkách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkurze do PR Podtrosecká údolí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkurze do PR Podtrosecká údolí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborná přednáška o projektu a jeho výsledcích byla prezentována na veřejně přístupném přednáškovém cyklu ČBS v Praze 11. 4. 2016 na téma Hvozdík písečný český: co ještě můžeme udělat pro jeho záchranu? Posluchači byli podrobně seznámeni s probíhajícím výzkumem i s novými poznatky o populační biologii druhu a vlivu různých faktorů na ni – abiotické podmínky na lokalitách, vliv dalších druhů rostlin, herbivorů, opylovačů apod. Závěrem bylo shrnuto, že stav populace hvozdíku písečného českého na obou lokalitách je příznivý a že Záchranný program na jeho podporu se daří naplnit velice dobře. Zároveň prováděný management na lokalitě ve prospěch hvozdíku prospívá i dalším organismům, zejména řadě vzácných pískomilných a suchomilných bezobratlých živočichů.

Prezentace projektu na přednáškovém cyklu ČBS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentace projektu na přednáškovém cyklu ČBS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze zjištěných výsledků byl také připraven rukopis popularizačního článku s názvem “Daří se záchrana hvozdíku písečného českého na Klenči?”, který byl zaslán do časopisu Živa.