Výzkum

Studium způsobu reprodukce a reprodukční ekologie

V průběhu června a července 2015 jsme zaznamenali údaje o přežívání dosud označených rostlin hvozdíku a stanovili počet nových semenáčků v každé trvalé ploše v NPP Kleneč i na záložní lokalitě u Kyškovic. Z každé kvetoucí rostliny bylo odebráno 3-5 zralých tobolek, ve kterých byl spočten celkový počet semen. V této části jsme kombinovali data ze sledování populační dynamiky a dalších zejména biotických a abiotických podmínek, které mají potentiál ji odvlivňovat.

Z výsledků vyplývá, že zarůstání bylinným a mechovým patrem, hromadění stařiny a ubývání volného písku v plochách se za 6 let sledování ještě nezměnilo do té míry, aby významných způsobem ovlivnilo populační dynamiku hvozdíku. Jedinný vliv, který jsme zaznamenali, bylo větší vzcházení semenáčků na plochách s větším zastoupením volné půdy a menším zastoupením bylin a mechů. Další části životního cyklu sukcese ovlivňuje buď velice slabě nebo je potřeba delší čas, abychom došli k přesvědčivým závěrům.

Značení nových semenáčků

Studium vazby rostlina x  fytofág

V polovině června 2015 byl založen pokus, kdy byly květy hvozdíku u 30 různě velikých kvetoucích rostlin po odkvětu a před vysemeněním zapytlíčkovány monofilovými sáčky. V červenci 2015 byl pokus ukončen a vyhodnocen. Přestože jsme získali informace o produkci semen pro 120 tobolek, pouze minimální počet jich byl napadený herbivorem. Z tohoto důvodu jsme ještě na konci června a na začátku července 2015 odebrali zralé tobolky, abychom mohli porovnat množství semen v tobolkách napadených a nenapadených. Celkem jsme odebrali přes 200 tobolek, přičemž zhruba polovina byla napadená a polovina nenapadená. Zatímco nenapadené tobolky obsahovaly průměrně 25 semen na tobolku, napadené tobolky pouze cca čtvrtinu. Většina tobolek je napadena obaleči (zejména Cnephasia genitalana), jehož housenky žijí zejména v semenících hvozdíku, které většinou uzavírají sepředenými korunními lístky. Herbivorie významně snižuje produkci semen hvozdíku, avšak počet nenapadených tobolek je dostatečně vysoký a i zbývající počet semen v napadených tobolkách je dostatečný k reprodukci populace. Populace hvozdíku se tak nezdají být výrazně ohroženy.

Napadená tobolka s herbivorem

Napadená tobolka herbivorem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sledování a determinace přirozených opylovačů hvozdíku

V průběhu léta 2015 byly realizovány pokusy na sledování opylovačů, v rámci nichž byly pozorovány rostliny hvozdíku a jejich opylovači z různých míst lokality. Bylo provedeno detailní sledování opylovačů, kde každý jednotlivý sledovaný květ byl sledován vždy dvakrát během jedné hodiny. Pomocí kamer při infračerveném osvětlení bylo snímáno chování návštěvníků a frekvence návštěv také u nočních opylovačů. Z vybraných denních návštěvníků byl extrahován pyl, který byl spočítán. Dále bylo sebráno asi 50 zavadlých květů, z nichž byly připraveny preparáty blizen a za pomoci epifluorescenční mikroskopie byly spočítány pylové láčky a pylová zrna na bliznách.

Dianthus arenarius subsp. bohemicus patří do skupiny hvozdíků, které jsou adaptovány na opylování nočními motýly: bledé květy se otvírají na noc, intenzivně voní a díky dlouhé květní trubce se k nektaru primárně dostane jen hmyz s dlouhým sosákem. Mezi noční návštěvníky patří mimo jiné lišaj borový (Sphinx pinastri) a lišaj kyprejový (Deilephila porcellus). Květy jsou ale navštěvovány i přes den několika druhy ze skupin Diptera a Hymenoptera. Jedinci těchto druhů buď sbírají pyl, nebo se neúspěšně snaží dostat ke zdroji nektaru.

Průběh opylování nočními opylovači si lze prohlédnout zde.

Sledování opylovačů

Entomologický průzkum NPP Kleneč

Na lokalitě Kleneč proběhl monitoring 6 skupin bezobratlých živočichů (ploštice, střevlíkovití a nosatcovití brouci, motýli, aculeátních blanokřídlí a pavouci). Bezobratlí živočichové byli monitorováni ve dne, lákáni na světelné zdroje v noci a chytáni do pozemních pastí vybranými specialisty. Výsledky opakovaného monitoringu jednotlivých skupin bezobratlých živočichů ukazují na poměrně vysoké číslo vzácných druhů ve všech sledovaných skupinách. Menší počet nalezených druhů u některých skupin nebo i absence některých druhů nalezených v letech 2008-2009 může být vysvětlena především extrémně horkým a suchým počasím během léta roku 2015, které významně a především negativně ovlivnilo aktivitu některých druhů.

Pozemní pasti

Lákání na světlo rtuťové výbojky – studium fauny motýlů