Studium způsobu reprodukce a reprodukční ekologie

Studium reprodukce a reprodukční ekologie je úzce navázáno na podrobný monitoring výsevů a uchycených rostlin hvozdíku, který probíhá na obou studovaných lokalitách od stržení drnu v letech 2009 a 2010. Dle ZPZCHD je každoročně v jednotlivých plochách na obou lokalitách sledován počet rostlin hvozdíku, produkce a klíčivost semen a schopnost uchycení semenáčků na stanovišti. V rámci projektu bude dokončen sběr těchto dat za pětileté období od stržení drnu a proběhne jejich vyhodnocení.

Plánované aktivity:

Cílem této části je najít odpovědi na tyto otázky:

1) Jaké jsou rizikové faktory pro přežití semenáčků hvozdíku?
2) Jaká je úspěšnost klíčení a přežívání hvozdíku na původní lokalitě NPP Kleneč a na záložní lokalitě Kyškovice?
3) Jaký vliv na přežití semenáčků má poloha mikrostanoviště v rámci pokusné plochy?
4) Jaký vliv na klíčení a přežívání rostlin má míra zapojení vegetace?

Jádro práce tvoří monitoring výsevových ploch a sledování vývoje jednotlivých trsů.

K dispozici jsou data o vzcházení a přežívání rostlin hvozdíku z 52 trvalých ploch v NPP Kleneč a 36 trvalých ploch z lokality u Kyškovic, která byla zaznamenávána od prvních výsevů v roce 2009 dvakrát ročně. Cílem této části je porovnat vzcházení a přežívání rostlin hvozdíku v jednotlivých trvalých plochách s jednotlivými měřenými parametry prostředí (klima, pokryvnost vegetace, výsledky půdních rozborů apod.).

V roce 2015 na začátku června a v polovině října budou opět zaznamenány údaje o přežívání dosud označených rostlin a budou dohledány a označeny nové semenáčky. Zároveň bude určena produkce semen u 3-5 kvetoucích lodyh u každé kvetoucí rostliny. Pak budou data z let 2010-2015 zpracována a budeme sledovat, jak se liší jednotlivé demografické parametry v plochách s různými faktory prostředí.