Analýza půdních vzorků

Vzhledem k tomu, že je hvozdík úzce vázán na písečný, resp. štěrkopískový podklad, mechanická skladba substrátu patří k nejdůležitějším ekologickým faktorům ovlivňujícím úspěšné usazení, přežívání a reprodukci hvozdíku. V průběhu let docházelo k zarůstání lokality náletovými dřevinami a k následnému překrývání štěrkopísku humusem. Tyto podmínky pak umožňují konkurenčně silnějším travinám obsadit stanoviště hvozdíku a způsobit stagnaci a postupný ústup jeho populace. Po provedení mechanického stržení drnu však opět dochází k postupné sukcesi a tedy opětovnému postupnému zarůstání stanovišť vegetací, a tak i ke změnám v jejich pedologických poměrech.

Plánované aktivity:

V roce 2010 byly provedeny první analýzy půdních vzorků z lokality v NPP Kleneč (70 vzorků) a 3 vzorky byly odebrány a analyzovány také z lokality u Kyškovic. Zjišťovány byly tyto parametry: pH (KCl), C celk., N celk., N org., P, K, Ca, Mg (Šímová 2011). Dále byly v roce 2010 odebrány ještě vzorky na zrnitostní analýzu z 52 trvalých ploch v NPP Kleneč. Kvůli finančnímu omezení bylo analyzováno pouze 35 z 52 vzorků. Z výsledků vyplývá, že hvozdík se více vyskytuje a má vyšší klíčivost v plochách s vyšším zastoupením pískových částic a zrnitostní analýza je tak vhodným doplněním dat o rozdílech mezi jednotlivými plochami (Dostálek 2012).

Jelikož od předchozích analýz uplyne v roce 2015 již 5 let, plánujeme zopakovat všechny tyto analýzy, které nám umožní zjistit, k jakým změnám ve složení půdy za tuto dobu došlo a jaký vliv má tato změna na populaci hvozdíku.

Plánujeme odebrat celkem 70 půdních vzorků. 60 vzorků bude odebráno na stejných odběrových místech jako před 5 lety na lokalitě v NPP Kleneč. Na lokalitě u Kyškovic bude odebráno celkem 10 vzorků. Také bude stanovena zrnitost u 17 vzorků odebraných v NPP Kleneč v roce 2010, které dosud nebyly analyzovány. Nově odebrané vzorky budou zpracovány v Analytické laboratoři Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích, kde bylo provedeno i zpracování předchozích vzorků, což nám zajistí použití shodných metod a tedy možnost srovnání. Oproti předpokladům ZPZCHD budeme analyzovat pouze celkový N namísto organického dusíku, jelikož tento parametr dle předchozích analýz silně koreluje s množstvím organického N a jeho analýza je v podobných případech běžnější. V roce 2010 také nebylo stanoveno množství organického C, jehož analýza umožňuje získat data o obsahu humusu v půdě, což může být důležitý faktor pro uchycování a růst hvozdíku. V rámci projektu tedy bude analýza C org. provedena. Celkem tedy bude provedena analýza pH (KCl), C celk., N celk., C org., P, K, Ca, Mg a zrnitosti. Všechny naměřené hodnoty zkoumaných parametrů půdy budou vyhodnoceny vzhledem k požadavkům a populační dynamice druhu.