Sledování mikroklimatických hodnot

Sledováním mikroklimatických hodnot získáváme informaci o variabilitě teplot a půdní vlhkosti v rámci lokality a také ve vztahu k postupující sukcesi po stržení svrchního humusového horizontu (Dostálek 2013). Data z čidel navíc umožní vysvětlit rozdíly mezi plochami a také rozdíly v úspěšnosti uchycení, přežívání, reprodukci či šíření hvozdíku v různých částech zkoumané lokality lišících se dobou od posledního stržení drnu.

Plánované aktivity:

Již v dubnu 2010 byla na lokalitě NPP Kleneč nainstalována teplotně vlhkostní čidla, která v půlhodinových intervalech zaznamenávají data o teplotách 10 cm pod zemí, při zemi, 10 cm nad zemí a data o půdní vlhkosti. Vzhledem k tomu, že některá dříve nainstalovaná čidla byla poškozena či ukradena, v celkových datech z let 2010-2014 mnoho údajů chybí a jejich zpracování může být proto značně problematické.

V rámci projektu plánujeme zbylá teplotně vlhkostní čidla nadále odečítat a také doplnit a následně odečítat čidla nová, která budou méně poruchová a odolnější, což zabezpečí spolehlivější zisk klimatických dat. Konkrétně plánujeme doplnit celkem 10 čidel, s tím, že 3 budou nově nainstalována na trvalé plochy lokality u Kyškovic a zbylá čidla (7 ks) budou doplněna na lokalitu v NPP Kleneč.
Ze získaných dat budou spočteny průměrné, maximální a minimální měsíční hodnoty teplot (podzemní, při zemi a nadzemní) a vlhkostí a budou vyhodnocena jednak samostatně k vysledování trendů ve vývoji teplot či vlhkostí na lokalitách a následně taktéž ve vztahu k okolní vegetaci a jejím změnám v důsledku sukcese, jakož i ve vztahu k hvozdíku a jeho dynamice i dynamice vegetačního složení.