Fytocenologické snímkování ploch se strženým drnem

Jelikož se rostlinám hvozdíku nejlépe daří zejména v raných sukcesních stádiích vegetace a pro dobré vzcházení semenáčků i úspěšný růst je nezbytnou podmínkou narušení substrátu až na štěrkopískový podklad, je potřeba mít dobře zdokumentované, jak sukcese na lokalitách probíhá. Právě zánik vhodných stanovišť je totiž pravděpodobně hlavní příčinou ohrožení tohoto druhu.

Z důvodu postupného zarůstání lokalit bylo provedeno mechanického stržení drnu v letech 1999, 2009 a 2010 v různých částech lokality v NPP Kleneč a byly připraveny kultivační plochy s volným pískem také na náhradní lokalitě u Kyškovic. Po stržení drnu však nutně dochází k postupné sukcesi, která však na některých plochách probíhá velice rychle. Proto je nezbytné fytocenologické snímkování pravidelně opakovat každý rok, aby byly podchyceny významné změny ve vývoji vegetace, které mají vliv na přežívání a uchycování semenáčků hvozdíku a mohla tak být včas odhalena případná potřeba aplikace dodatečného managementového opatření. V NPP Kleneč a u Kyškovic je v rámci studie prováděno sledování sukcese vegetace již od roku 2010.

Plánované aktivity:

Cílem této části projektu je zajistit data o vývoji vegetace z různě starých obnažovaných štěrkopískových ploch na lokalitách NPP Kleneč i u Kyškovic a rozšířit tak již v předchozích letech získanou řadu dat vypovídající o složení a dynamice vegetace na studovaných trvalých plochách. Následným cílem je pak tuto souvislou řadu dat o vývoji vegetace propojit s daty o populační dynamice hvozdíku a zjistit jaký vliv mají tyto změny na vývoj populace druhu a šíření jednotlivých rostlin.

Stejně jako v předchozích letech (2010-2014) je plánováno pokračovat ve fytocenologickém snímkování vegetace, pravidelném odečítání dat o pokryvnosti jednotlivých druhů rostlin a přesném sledování počtu rostlin hvozdíku na trvale založených monitorovacích plochách o rozměrech 1×1 m. Fytocenologické snímkování probíhá každoročně (i přes návrh ZPZCHD zaznamenávat sukcesi vegetace v tříletých intervalech), protože se ukázalo, že na některých plochách probíhá sukcese velice rychle a tříletý interval je příliš dlouhý (Šímová 2011, Dostálek 2012, Dostálek 2013). Na lokalitě v NPP Kleneč je založeno a pravidelně sledováno 94 trvalých ploch, které jsou rozloženy v liniích v rámci různých úseků lišících se způsobem a stářím managementu tak, že vždy na jedné trvalé ploše byla semena hvozdíku vysévána a na druhé nikoliv. Srovnání vegetace i výskytu hvozdíku na těchto dvou typech ploch nám může přinést informaci o schopnostech samovolného šíření hvozdíku do okolí a také o různém vlivu přítomné vegetace na jeho přežívání. Na lokalitě u Kyškovic bylo postupně založeno a je pravidelně sledováno celkem 36 trvalých ploch, které jsou vždy seskupeny po čtyřech do větších ploch (3×3 m). Na lokalitě u Kyškovic byla postupně vysévána semena hvozdíku do většiny ploch, avšak ne všude se uchytila, takže je opět možné provést srovnání vegetace v plochách s hvozdíkem a bez něho. Fytocenologické snímkování vegetace se bude realizovat stejně jako v předchozích letech na přelomu června a července.