Monitoring populace v NPP Kleneč

Monitoring populace hvozdíku v NPP Kleneč nám umožní sledovat vývoj populace hvozdíku na lokalitě v návaznosti na prováděný management. Z výsledků podrobného monitoringu se dozvíme nejen o vlivu managementu na celkový počet kvetoucích trsů na lokalitě, ale i vliv na celý životní cyklus hvozdíku na lokalitě. Cílem tohoto opatření je zjistit, jaké podmínky jsou vhodné pro existenci populace hvozdíku na lokalitě v NPP Kleneč a doplnit další znalosti o biologii a ekologii druhu. Pravidelné opakování podrobného monitoringu zde probíhá již od roku 2009.

Plánované aktivity:

Na nově asanovaných plochách se strženým svrchním humusovým horizontem v letech 2009 a 2010 je pravidelně sledován počet nově uchycených rostlin hvozdíku. Navíc byly v říjnu 2009, v dubnu 2010 a v březnu 2011 provedeny výsevy semen do trvalých ploch, na kterých byl v roce 2009 stržen svrchní humusový horizont. Celkem bylo založeno 28 ploch o rozloze 0.5 x 0.5 m, kam bylo vyseto 700 semen hvozdíku v říjnu 2009 a 700 semen v dubnu 2010 a dalších 24 ploch, kam bylo vyseto celkem 1900 semen v březnu a červenci 2011 (Špalová 2011).

V roce 2015 budou na lokalitě v NPP Kleneč, stejně jako v letech 2010-2014, zaznamenány demografické parametry ve všech 52 trvalých plochách. Vždy v červnu a říjnu bude zaznamenáván počet nových semenáčků a u již dříve zaznamenaných rostlin budou změřeny dva nejdelší rozměry trsu na sebe kolmé a bude zaznamenán počet květů. Každá nová rostlina bude označena špendlíkem s barevnou hlavičkou (stejně jako v předchozích letech) a bude zaznamenána její poloha v rámci odečítacího čtverce. U všech trvalých ploch budou dohledány, změřeny a označeny i rostliny mimo trvale vyznačené čtverce 0.5 x 0.5 m, abychom postihli i šíření mimo trvalé plochy. Dále bude zaznamenán také počet vyvinutých tobolek a u vyvinutých tobolek bude, až na 5 náhodně vybraných tobolkách na trs, spočítán počet semen. Dále bude zaznamenán i celkový počet tobolek napadených herbivorem na každý trs (viz Dostálek 2012, Dostálek 2013).

Rostliny hvozdíku budou rozděleny do čtyř fází, ze kterých se skládá životní cyklus hvozdíku: semena, semenáčky, nekvetoucí dospělé rostliny a kvetoucí dospělé rostliny. Pro každý interval mezi odečty (půl roku) bude sestavena jedna přechodová matice, kde každý prvek matice určuje pravděpodobnost, se kterou jedinec přejde do další fáze v dalším čase odečtu. Demografická data za celé pětileté období budou analyzována pomocí přechodových maticových modelů (Caswell 2001) a shrnuta v samostatné závěrečné zprávě z pětiletého období monitoringu podle plánu stanoveném v ZPZCHD.