Výsev semen

Jelikož plochy se strženým humusovým horizontem na obou lokalitách obsahují stále ještě hodně plochy s volným pískem, jsou tak stále vhodné k výsevu dalších semen. Navíc v roce 2015 je plánováno další strhávání svrchního humusového horizontu na části lokality v NPP Kleneč, na které by podle ZPZCHD měly navázat další výsevy semen hvozdíku. Rozvoj tohoto opatření významně přispěje k cíli ZPZCHD, kterým je zajistit stabilní populaci o velikosti cca 3000 trsů hvozdíku na lokalitě v NPP Kleneč a uchycení více jak 50 % semenáčků z vysetých semen na lokalitě u Kyškovic. Výsev semen na obou lokalitách s výskytem druhu byl již opakovaně realizován (Špalová 2011, Dostálek 2013) a zatím představuje nejvíce účinnou a nejméně finančně náročnou metodu introdukce druhu na nové lokality.

Plánované aktivity:
Na lokalitě v NPP Kleneč se pomocí opakovaných výsevů podařilo již v dostatečném rozsahu podpořit rozvoj populace, a proto zde nejsou prozatím plánovány další výsevy. Pokud však dojde k plánovanému stržení svrchního humusového horizontu koncem léta 2015, tak bude na nově stržené ploše založeno 20 nových trvalých výsevových ploch o stejné velikosti (0.5 x 0.5 m) jako v letech 2009-2011.

Na lokalitě u Kyškovic je naopak pouze jedna (z devíti) trvalá výsevová plocha, kde byl dřívější výsev úspěšný a kde se rostliny dále množí. Z tohoto důvodu jsou plánovány výsevy semen do všech ploch na lokalitě u Kyškovic, do kterých již byly výsevy provedeny v letech 2010, 2011 a 2013 a ve kterých se dosud neuchytily žádné rostliny hvozdíku. Jedná se o plochy o velikosti 3×3 metry (s již dříve strženým drnem na štěrkopískové podloží), které jsou rozděleny na menší podplochy o velikosti 0.5 x 0.5 m.

Semena hvozdíku budou odebrána po dozrání semeníků (v červnu/červenci 2015) na lokalitě NPP Kleneč z části původní lokality, kde téměř nedochází ke vzcházení nových semenáčků a kde tak nedojde k ohrožení populace. Navíc se v této části lokality vyskytují velké trsy hvozdíku s velkou produkcí semen. V odebraných tobolkách bude spočítán počet semen a ještě v téže sezóně bude definovaný počet vyvinutých černých semen volně rozhozen do 29 podploch v rámci 8 kultivačních ploch na lokalitě Kyškovice. Do každé podplochy bude vyseto 100-200 vyvinutých černých semen.
V následujících letech bude každoročně sledována úspěšnost uchycení semenáčků a další vývoj rostlin (viz kapitola 3.4.1). V případě nízké úspěšnosti bude snahou opatření se stejným postupem zopakovat v dalších letech.