Lokality

1) NPP Kleneč
Národní přírodní památka Kleneč se nachází asi 250 m východně od obce Kleneč (okres Litoměřice, ústecký kraj) a jedná se o jihozápadně orientovaný svah a plochu vzhlížející směrem k Řípu obklopenou zčásti borovo-akátovým lesem a zčásti polem. Celková rozloha NPP je 5,3467 ha, nadmořská výška lokality se pohybuje v rozmezí 200 – 220 m. n m. (Bělohoubek 2008). GPS souřadnice jsou: 50°23′24.399″N, 14°15′21.667″E ; kvadrát síťového mapování: 5651 (Heřman 2009).

Lokalita v NPP Kleneč

Podloží tvoří druhohorní sedimenty české křídové pánve, zejména jíly a slíny, které jsou překryty čtvrtohorními písčitými až štěrkopískovými sedimenty terasy řeky Labe, a granitickými acidickými štěrkopísky podél potoka Čepel, na kterých dominuje stepní travinná vegetace písčin (Bělohoubek 2008), ojedinělá svou náročností na teplo a sucho. Nejvýznamnějším jejím zástupcem je neoendemický hvozdík písečný český, Dianthus arenarius subsp. bohemicus (Novák) O. Schwarz (Kuncová a Bělohoubek 1996) a ohrožený druh naší květeny, bělozářka liliovitá, Anthericum liliago L., který roste na svahu orientovaném směrem k obci Kleneč (Bělohoubek 2005). Zajímavá fauna NPP Kleneč je zastoupena vzácným druhem nosatce Trachyphloeus heymesi, Hubenthal, 1934. Jedná se o první potvrzený nález v Čechách (Skuhrovec 2008).

Oblast NPP Kleneč je zařazena mezi Evropsky významné lokality (EVL) soustavy Natura 2000, patří také mezi Botanicky významná území ČR (IPA – Important plant areas) (Bělohoubek 2008). Na území NPP je prováděn intenzivní management se snahou podpořit populace hvozdíku písečného zahrnující řadu zásahů. Nejvýznamnější je v minulosti již třikrát provedené plošné stržení drnu v rámci různých segmentů na lokalitě.

 

2) VKP Stráň Na kamenici – lokalita u Kyškovic
Významný krajinný prvek se nachází na pomezí dvou polních kultur v k. ú. Kyškovice po pravé straně silnice z obce Kyškovice do Vědomic (bývalý okres Litoměřice). Jedná se o parcelu č.p.p. 530/77 a 530/78 o rozloze 0,5 ha.

Lokalita u Kyškovic

Stejně jako NPP Kleneč je i tato oblast tvořená pozůstatkem štěrkopískové lavice řeky Labe (Bělohoubek 2006). Dnes je na tento úzký pruh stráně pohlíženo jako na cenný biokoridor a stanoviště teplomilných druhů rostlin, s výskytem například divizny brunátné, Verbascum phoeniceum L., v ČR ohrožený druh rostlin (C3), i dle Vyhlášky 395/1992 Sb. Ve VKP Stráň Na kamenici nalezneme jednu z největších populací divizny brunátné na Litoměřicku (Bělohoubek 2006). VKP díky vhodným podmínkám slouží také jako studijní lokalita pro hvozdík písečný český, který sem byl na konci osmdesátých let introdukován (Kuncová a Bělohoubek 1996). Je zde také prováděn doprovodný management, například každoroční kosení ovsíku vyvýšeného pravého. Vlivy managementu jsou dále zkoumány.

GPS souřadnice: 50°26′23.72′ ′ N,14°16′23.83′′ E.