O druhu

Hvozdík písečný český – Dianthus arenarius subsp. bohemicus (Novák) O. Schwarz

V rámci druhu hvozdík písečný se rozlišuje celkem pět poddruhů, jejichž areál se rozkládá ve střední, severní a severovýchodní Evropě a směrem na východ až na Ukrajinu. V české kotlině se vyskytuje pouze poddruh bohemicus.

Hvozdík písečný český

 

Jde o sivozelenou vytrvalou rostlinu preferující výslunná místa v travinných společenstvech na písčinách. Dosahuje běžné výšky 8–15 cm. Z jednoho společného kořene vyrůstají poléhavé oddenky, čárkovité listy jsou 1–2 mm úzké. Hvozdík kvete od června do července bílými či mírně narůžovělými vonnými květy (Kubát et al. 2002). Plodem jsou 25–30 mm dlouhé tobolky s 25–30 drobnými černými semeny. Celková produkce semen se v čase mění a je značně závislá na míře napadení fytofágním hmyzem (Kuncová a Bělohoubek 1996).

 

Jedná se o neoendemický druh, jehož přirozený výskyt je omezen na NPP Kleneč, v minulosti i stráň ve Vražkově (Kovanda 1986), a uměle též VKP Stráň Na kamenici. Proto je tento druh zařazen do kategorie kriticky ohrožený dle Přílohy II. Vyhlášky 395/1992 Sb. i v Červeném seznamu druhů (C1). V Červeném seznamu IUCN je hvozdík písečný český zařazen mezi druhy zranitelné (VU). Směrnice o stanovištích Evropského společenství (92/43/EEC, Habitats Directive) ho zmiňuje v Příloze II. jako „druh, jehož ochrana vyžaduje vyznačení zvláštních území ochrany“; a v Příloze IV. jako „druh, který vyžaduje přísnou ochranu“. Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva) ho zahrnuje do Přílohy I. jako „přísně chráněný druh rostlin“.