O projektu

Hvozdík písečný český (Dianthus arenarius subsp. bohemicus) patří mezi kriticky ohrožené druhy naší květeny, jehož přirozený výskyt je v současné době omezen pouze na jednu lokalitu v ČR a uměle byl též vysazen a je udržován ještě na jedné další lokalitě. Pro jeho cílenou ochranu byl proto vytvořen Záchranný program pro hvozdík písečný český (Dianthus arenarius subsp. bohemicus) (dále jen ZPZCHD), jehož smyslem je kombinací různých typů opatření dosáhnout zvýšení populace druhu nad úroveň ohrožení vyhynutím. Zde prezentovaný projekt si proto klade za cíl zabývat se realizací mnohých opatření tohoto Záchranného programu, a to konkrétně Péčí o druh, Monitoringem populací, čtyřem opatřením v oblasti Výzkum a také Výchově a osvětě. Navrhovaná a realizovaná opatření tak pomohou nejen k podpoře stávajících populací a jedinců již známým a osvědčeným způsobem, ale díky novým zjištěním z oblasti výzkumu tak mohou přinést i cenné poznatky o reprodukční biologii druhu i jeho vztahu k dalším organismům – herbivorům, opylovačům či dalším druhům hmyzu obecně. Nová zjištění tak přispějí k další cílené ochraně populací hvozdíku písečného českého.

Projekt MGSII – 19 s názvem “Populační studie a vliv sukcese v populacích hvozdíku písečného českého v rámci realizačního projektu záchranného programu” byl realizován od února 2015 do května 2016 za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí s celkovou přidělenou částkou 913 249,81 Kč.